MUNAS VI DAN WORKSHOP E-CATALOG 2015 GAKESLAB INDONESIA

  • -
  • 08:00 - 21:00
  • HOTEL BOROBUDUR 5 - 6 MEI 2015
MUNAS VI DAN WORKSHOP E-CATALOG 2015 GAKESLAB INDONESIA

GAKESLAB and e-catalog workshop 2015

Musyawarah Nasional VI Gakeslab Indonesia dan Workshop e-catalog 2015 di Hotel Borobudur (5-6 Mei 2015)